JEŚLI CHCESZ OKAZAĆ POMOC POTRZEBUJĄCYM

Przekaż 1% swojego podatku dochodowego na rzecz 0ganizacji pożytku publicznego - FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI.

Twój 1% podatku wesprze:

  • działalność dobroczynną na rzecz sierot, osób starszych, chorych, pozostających bez pomocy, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych,
  • prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci opóźnionych w rozwoju i potrzebujących pomocy,
  • prowadzenie działalności rekreacyjno-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży,
  • utrzymanie, modernizację i rozbudowę budynków i urządzeń służących realizacji zadań statutowych Fundacji.

Jeżeli nie jest Ci obojętny los sierot, ludzi bezdomnych, bezrobotnych, chorych i niepełnosprawnych. Dołącz do grona ofiarodawców wpłacając dowolną kwotę na nasze konto.


Jak przekazać 1% podatku?

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).
  • Nazwa organizacji: FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI
  • Numer KRS: 0000269648
Podajemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Odpis możemy przekazać tylko organizacji, która ma status organizacji pożytku publicznego i znajduje się na liście ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 2008 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r. MONITOR POLSKI nr.23 poz.233 ).